04.04.2016.

Urban Protection Academy

1f

 

upa

Urbana Akademija Sigurnosti (Urban Protection Academy) je nevladina fondacija. Urbana akademija sigurnosti je osnovana 15. 10. 2014. god. u Podgorici. Osnivač fondacije je Aleksandar Đuričković. Lice za zastupanje i predstavljanje fondacije je Mirjana Marković, a predsjednica Upravnog odbora je Rajka Đuričković.

 

Ciljevi

Ciljevi fondacije su kompatibilnost sa demokratskim tekovinama EU i opšta bezbjednost, zaštita i afirmacija ljudskih prava – povećanje psiho-fizičkih sposobnosti populacije. Ovi ciljevi mogu biti i međunarodnog karaktera.

Djelatnosti

Djelatnosti  fondacije  su: Zaštita lica i imovine u teoriji i praksi, Opšta kultura, Vaspitno-obrazovna, pedagoška i andragoška, Ekologija, Psiho-socijalna i pravna djelatnost, Socijalna i humanitarna, Mediji, Istorija, umjetnost i sport i Izdavaštvo.

Fondacija prati i procjenjuje aktuelna društvena zbivanja i potrebe za antiterorističkim djelovanjem, kao i djelovanjem u protivstavu prema svim negativnim društvenim pojavama.

Osnivač i pokretač fondacije Aleksandar Alex Đuričković. Osnivač ima višegodišnje iskustvo u zaštiti visokih vladinih zvaničnika u Crnoj Gori, kao i mnogih značajnih osoba širom svijeta. Radio je na najvišim dužnostima u posebnim policijskim formacijama Crne Gore, kao i u jedinici za Nacionalnu sigurnost Republike Crne Gore.

Misija

Misija Fondacije je organizovanje visokokvalitetne edukacije po ugledu na elitne Evropske ustanove, čime se polaznicima omogućava sticanje velikog teorijskog znanja, njegove praktične primjene, kao i razvijanje analitičkog racionalnog odgovora na aktuelna događanja i probleme. Ustanova njeguje savremene stilove ponašanja, koji se zasnivaju na principima etike i koncepta ličnog usavršavanja njenih polaznika. Edukovani polaznici su ogledalo Ustanove i njenog kredibiliteta.

Vizija

Vizija Fondacije je permanentno usavršavanje metoda i tehnika za obuku različitih ciljnih grupa, proširenje ciljnih grupa, uticanje na širu javnost i na osjećaj sigurnosti stanovništva te potpuna transparentnost rada. Radimo na konstantnom unapređivanju procesa participacije u borbi protiv svih vidova nasilja i kriminala, kao i predviđanja, praćenja i kontrolisanja elementarnih katastrofa. Saradnja i kompatibilnost sa nacionalnim planovima i strategijama, kao i sa međunarodnim činiocima bezbjednosti, je dimenzija na kojoj se zasniva orijentacija pregalaštva i programskih aktivnosti Ustanove.

Fondacija Urbana Akademija Sigurnosti  je u partnerskom odnosu sa PU „Urban Protection Training Centar Montenegro“, organizatorom obrazovanja odraslih i koristi iste prostorije sa partnerom, utoliko što zajednički realizuju kampanje i planove saradnje sa potencijalnim partnerima iz zemlje i inostranstva. Fondacija je uključena u planove napretka ka evropskim i NATO integracijama sa USA (Offline Solutions Zagreb), Hrvatska (COR), Poljska (European Security Academy) i nastavlja rad na dobijanju povjerenja od strane najuticanjijih međunarodnih pravnih subjekata I faktora koji će Crnoj Gori dati doprinos u evropskim i NATO integracijama.